Innovation

Inovimi është transformimi mendor dhe kreativ në shoqëri.

Innovation  is a mental and creative transformation in society.

Иновативната е ментална и креативна трансформација во општеството.