Technology

Teknologjia është shtylla kryesore  e të arriturave progresive në shoqëri.

Technology is the main pillar of progressive achievements in society.

Технологијата е главен столб на прогресивни достигнувања во општеството.