Health

Shendeti është bërthama kryesore e një shoqërie të shëndoshë.

Health is the core of a healthy society.

Здравјето е јадрото на здраво општество.