Science

Shkenca është bazamenti më kreativ i njerëzimit.

Science is the most creative foundation of humanity.

Науката е најкреативната основа на човештвото.