Environment

Mjedisi është stabilitet  dhe ekuilibri i botës së gjallë  në planetin tonë.

The environment is the stability and balance of the living world on our planet.

Животната средина е стабилноста и рамнотежата на живиот свет на нашата планета.