Education

Edukimi është dritë dhe ardhmëria e njerëzimit.

Education is light and the Future of Humanity

Образованието е светлина и иднина на човештвото