CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS (6)

· Uncategorized

QENDRA PËR TRAJNIME INTELEKTUALE

Qendra për trajnime intelektuale u mundëson klientëve të qendrës trajnime inovative të:

  1. Trajnime inovative shkencore
  2. Trajnime inovative mjedisore
  3. Trajnime inovative – eksplorative shkencore

Trajnimet dhe kurset në kuadër të qendrës do të bëhen nga profesorë ekspertë shkencor inovativ dhe në fund të trajnimit do të paisen me Certifikatë përkatëse për trajnim.

 

CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS

The Center for Intellectual Training enables the clients of the center innovative

trainings in:

  1. Innovative Scientific Training
  2. Innovative Environmental Training
  3. Innovative – Exploratory Scientific Training

The training and courses within the center will be done by professors and innovative scientific experts. At the end of the training they will be provided with a certificate for training.

 

ЦЕНТАР ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ТРЕНИНЗИ

Центарот за интелектуална обука им овозможува на клиентите на центарот иновативни обуки на:

  1. Иновативна научна обука
  2. Иновативна обука за животната средина
  3. Иновативна – истражувачка научна обука

Обуките и курсевите во рамките на центарот ќе ги спроведуваат стручни професори иновативни научни и на крајот на обуката ќе бидат обезбедени со релевантен сертификат за обука.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.