CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS (5)

· Uncategorized

QENDRA PËR TRAJNIME INTELEKTUALE

Qendra për trajnime intelektuale u mundëson klientëve të qendrës trajnime të:

 1. Edukim parashkollor
 2. Edukim fillor
 3. Edukim të nxënësve të shkollave të mesme
 4. Edukim universitar
 5. Edukim special
 6. Edukim kreativ

 

Trajnimet dhe kurset në kuadër të qendrës do të bëhen nga profesorë ekspertë shkencor edukues dhe në fund të trajnimit do të paisen me Certifikatë përkatëse për trajnim.

 

CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS

The Center for Intellectual Training enables the clients of the center to train in:

 1. Preschool Education
 2. Primary Education
 3. Education of High school Student Education
 4. University Education
 5. Special Education
 6. Creative Education

 

The training and courses within the center will be done by professors and scientific educational experts. At the end of the training they will be provided with a certificate for training.

 

ЦЕНТАР ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ТРЕНИНЗИ 

Центарот за интелектуална обука им овозможува на клиентите од центарот да обучуваат:

 1. Образование во предучилишна возраст
 2. Основно образование
 3. Образование на средношколци
 4. Универзитетско образование
 5. Специјално образование
 6. Креативно образование

 

Обуките и курсевите во рамките на центарот ќе ги вршат професори, научни и едукативни експерти и на крајот на обуката ќе им се обезбеди релевантен сертификат за обука.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.