CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS (4)

· Uncategorized

QENDRA PËR TRAJNIME INTELEKTUALE 

Qendra për trajnime intelektuale u mundëson klientëve të qendrës trajnime të përpilimit të:

 1. Projekteve ndërkombëtare
 2. Projekteve zhvillimore
 3. Projekteve individuale
 4. Projekteve kombëtare

 

Trajnimet dhe kurset në kuadër të qendrës do të bëhen nga profesorë ekspertë shkencor dhe dizajnerë të projekteve dhe në fund të trajnimit do të paisen me Certifikatë përkatëse për trajnim.

 

CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS 

The Center for Intellectual Training enables the clients of the center to compile trainings in:

 1. International Projects
 2. Development Projects
 3. Individual Projects
 4. National Projects

 

The training and courses within the center will be done by professors, scientific experts and project designers. At the end of the training they will be provided with a certificate for training.

 

ЦЕНТАР ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ТРЕНИНЗИ 

Центарот за интелектуална обука им овозможува на клиентите од центарот да состават обука

на:

 1. Меѓународни проекти
 2. Развојни проекти
 3. Индивидуални проекти
 4. Национални проекти

 

Обуките и курсевите во рамките на центарот ќе ги вршат професори, научни експерти и дизајнери на проекти и на крајот на обуката ќе им се обезбеди релевантен сертификат за обука.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.