CENTER FOR INTELLECTUAL TRAINING

· Uncategorized

QENDRA PËR TRAJNIME INTELEKTUALE

Qendra për trajnime intelektuale u mundëson klientëve të qendrës trajnime të gjuhëve të huaja si:

 1. Kurse dhe trajnime të gjuhës angleze
 2. Kurse dhe trajnime të gjuhës gjermane
 3. Kurse dhe trajnime të gjuhës shqipe
 4. Kurse dhe trajnime të gjuhës maqedone
 5. Kurse dhe trajnime të gjuhës italiane

Trajnimet dhe kurset në kuadër të qendrës do të bëhen nga profesorë ekspertë të gjuhëve përkatëse dhe në fund të trajnimit apo kursit do të paisen me Certifikatë përkatëse për secilën gjuhë.

 

CENTER FOR INTELLECTUAL TRAINING

The Center for Intellectual Training enables clients of the center to train in foreign languages such as:

 1. English language courses and training
 2. German language courses
 3. Albanian language courses and training
 4. Courses and training in the Macedonian language
 5. Italian language courses

The training and courses within the center will be done by expert professors of each language, ​​and at the end of the training or course they will be provided with a certificate for each language.

 

ЦЕНТАР ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ТРЕНИНЗИ 

Центарот за интелектуална обука им овозможува на клиентите на центарот обуки за странски јазици, како што се:

 1. Курсеви и обуки по англиски јазик
 2. Курсеви и обуки по германски јазик
 3. Курсеви и обуки на албански јазик
 4. Курсеви и обуки на македонски јазик
 5. Курсеви и обуки по италијански јазик

Обуките и курсевите во центарот ќе ги вршат стручни професори од соодветните јазици и на крајот на обуката или курсот ќе им се обезбеди релевантен сертификат за секој јазик.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.