CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS (9)

· Uncategorized

QENDRA PËR TRAJNIME INTELEKTUALE

Qendra për trajnime intelektuale u mundëson klientëve të qendrës përkthimin e gjuhëve të huaja si:

 1. Gjuhës angleze
 2. Gjuhës gjermane
 3. Gjuhës shqipe
 4. Gjuhës maqedone
 5. Gjuhë francize
 6. Gjuhë italiane

 

Trajnimet dhe kurset në kuadër të qendrës do të bëhen nga profesorë ekspertë përkthyes të gjuhëve përkatëse dhe në fund të trajnimit apo kursit do të paisen me Certifikatë përkatëse për secilën gjuhë.

 

CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS

The Center for Intellectual Training enables the clients of the center to translate foreign languages ​​such as:

 1. English Language
 2. German Language
 3. Albanian Language
 4. Macedonian Language
 5. French Language
 6. Italian Language

 

The training and courses within the center will be conducted by expert translation professors of each language. ​​At the end of the training or course they will be provided with a certificate for each language.

 

ЦЕНТАР ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНA ОБУКА

Центарот за интелектуална обука им овозможува на клиентите на центарот да преведуваат странски јазици, како што се:

 1. Англиски јазик
 2. Германски јазик
 3. Aлбански јазик
 4. Mакедонски јазик
 5. Француски јазик
 6. Iталијански јазик

 

Обуките и курсевите во центарот ќе ги спроведуваат стручни професори за превод на секој јазик. На крајот на обуката или курсот, ќе им се обезбеди сертификат за секој јазик.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.