CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS (8)

· Uncategorized

QENDRA PËR TRAJNIME INTELEKTUALE

Qendra për trajnime intelektuale u mundëson klientëve të qendrës trajnime inovative të:

 1. Trajnime dizajnimi web faqe
 2. Trajnime menaxhimi web faqe
 3. Trajnime programeve informatike
 4. Trajnim të home pageve

Trajnimet dhe kurset në kuadër të qendrës do të bëhen nga profesorë ekspertë shkencor dizajner të informatikës dhe në fund të trajnimit do të pajisen me Certifikatë përkatëse për trajnim.

 

CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS

The Center for Intellectual Training offers clients of the center innovative training in:

 1. Web Design Training
 2. Web Site Management Training
 3. Training of Computer Programmers
 4. Home page Training

The training and courses within the center will be done by professors, scientific experts and computer science designers. At the end of the training they will be provided with a certificate for training.

 

ЦЕНТАР ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ТРЕНИНЗИ

Центарот за интелектуална обука им овозможува на клиентите на центарот иновативни обуки на:

 1. Обука за веб дизајн
 2. Обука за управување со веб-страници
 3. Обука на компјутерски програмери
 4. Обука нa home page

Обуките и курсевите во рамките на центарот ќе ги вршат професори, научни експерти, дизајнери на компјутерски науки и на крајот на обуката ќе им се обезбеди релевантен сертификат за обука.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.