CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS (7)

· Uncategorized

QENDRA PËR TRAJNIME INTELEKTUALE

Qendra për trajnime intelektuale u mundëson klientëve të qendrës trajnime intelektuale si:

 1. Trajnime intelektuale
 2. Trajnime dizajni CV
 3. Trajnime Europass CV
 4. Trajnim të shkrimit të dokumenteve

 

Trajnimet dhe kurset në kuadër të qendrës do të bëhen nga profesorë ekspertë dhe në fund të trajnimit do të paisen me Certifikatë përkatëse për trajnim.

 

CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS

The Center for Intellectual Training enables clients of the center intellectual training such as:

 1. Intellectual Training
 2. CV Design Training
 3. Europass CV Training
 4. Document Writing Training

The training and courses within the center will be done by expert professors, and at the end of the training they will be provided with a certificate for training.

 

ЦЕНТАР ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ТРЕНИНЗИ

Центарот за интелектуална обука им овозможува на клиентите на центарот за интелектуална обука, како што се:

 1. Интелектуална обука
 2. Обука за дизајн на CV
 3. Обука за CV Europass
 4. Обука за пишување документи

Обуките и курсевите во центарот ќе ги вршат стручни професори, а на крајот на обуката ќе им се обезбеди релевантен сертификат за обука.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.