CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS (3)

· Uncategorized

QENDRA PËR TRAJNIME INTELEKTUALE

Qendra për trajnime intelektuale u mundëson klientëve të qendrës trajnime:

 1. Trajnime ekologjike
 2. Trajnime mjedisore
 3. Trajnime eksplorative mjedisore
 4. Legjislacion mjedisor
 5. Trajnime të vetëdijes ekologjike

 

Trajnimet dhe kurset në kuadër të qendrës do të bëhen nga profesorë ekspertë shkencor dhe dizajner ekologjik dhe në fund të trajnimit do të paisen me Certifikatë përkatëse për trajnim.

 

CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS

The Center for Intellectual Training enables clients of the training center to learn:

 1. Ecological Training
 2. Environmental Training
 3. Environmental Exploratory Training
 4. Environmental Legislation
 5. Ecological Awareness Training

 

The training and courses within the center will be conducted by professors, scientific experts and ecological designers. At the end of the training they will be provided with a certificate for training.

 

ЦЕНТАР ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ТРЕНИНЗИ

Центарот за интелектуална обука им овозможува на клиентите на центарот за обука:

 1. Еколошка обука
 2. Обука за животната средина
 3. Обука за животна средина
 4. Законодавство за животна средина
 5. Обука за еколошка свест

 

Обуките и курсевите во рамките на центарот ќе ги спроведуваат професори, научни експерти и еколошки дизајнери, а на крајот на обуката ќе им се обезбеди релевантен сертификат за обука.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.