CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS (2)

· Uncategorized

QENDRA PËR TRAJNIME INTELEKTUALE

Qendra për trajnime intelektuale u mundëson klientëve të qendrës trajnime të përpilimit të:

 1. Punimeve seminarike
 2. Punimeve shkencore
 3. Punime profesionale
 4. Punime rasti
 5. Punime individuale
 6. Esse

 

Trajnimet dhe kurset në kuadër të qendrës do të bëhen nga profesorë ekspertë shkencor dhe në fund të trajnimit do të paisen me Certifikatë përkatëse.

 

CENTER FOR INTELLECTUAL TRAINING

The Center for Intellectual Training enables clients of the center to have training of:

 1. Seminar Work
 2. Scientific Papers
 3. Professional Work
 4. Case Reports
 5. Individual Work
 6. Essays

 

The training and courses within the center will be done by professional scientific Professors, and at the end of the training they will be provided with a Certificate.

 

ЦЕНТАР ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ТРЕНИНЗИ

Центарот за интелектуална обука им овозможува на клиентите од центарот да состават обуки за:

 1. Семинарски трудови
 2. Научни работи
 3. Професионална работа
 4. Студии на случај
 5. Индивидуални дела
 6. Есе

 

Обуките и курсевите во рамките на центарот ќе ги вршат стручни научни професори и на крајот на обуката ќе им се обезбеди релевантен сертификат.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.