Cooperation Agreement between Universi and Interex Intership Provider

· Uncategorized

Shoqata per Edukim, Shkence, Teknologi, Inovacion, Shendetesi dhe Mjedis Jetesor – Universi   dhe  Intership  Provider Interex kane bere marreveshje dypaleshe bashkepunimi per te gjithe studentet e drejtimeve te ndryshme ne vende te ndryshme Evropiane.

Intership Interrex LT, Vilnius , Lituani  ofron praktika të përshtatshme  për pjesëmarrësit global në ERASMUS+  ose programe të tjera  duke ju  ofruar atyre  mundësinë  për të ndërtuar aftësi të reja  përmes një pune intenzive  me bazë komunitare .

Për më tepër,  Interex  përqëndrohet  në kompanitë të cilat kërkojnë  praktikantë  më të mirë dhe  të përshtatshëm.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë  në këtë email address

www.interrex.it

Email adressa : info@interrex.lt

 

The Association for Education, Science, Technology, Innovation, Health and Environment – Universi and Interex Intership Provider have made bilateral cooperation agreement for all the students of different directions in different European countries.

Intership Interrex LT, Vilnius, Lithuania offers convenient practices for global participants in ERASMUS + or other programs, offering them the possibility to build new skills through intensive community-based on work.

Moreover, Interex focuses on companies that require better and more convenient practitioners. All interested can apply to this email address:

www.interrex.it

Email adressa : info@interrex.lt

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.